W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z regulaminem. zamknij

O stowarzyszeniu

28 listopada 2012

Posiedzenie Stowarzyszenia Razem dla Lubelszczyzny

Stowarzyszenie Razem dla Lubelszczyzny zostało powołane w 2005 r. z inicjatywy lubelskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2004−2009:

 • prof. Mirosława Piotrowskiego,
 • prof. Zbigniewa Zaleskiego,
 • Zdzisława Podkańskiego,
 • Wiesława Kuca.

 

Wśród założycieli znajdują się rektorzy lubelskich szkół wyższych (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej, Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie), przedstawiciele samorządu terytorialnego (prezydenci miast: Lublina, Chełma, Puław i Zamościa, przewodniczący Konwentu Starostów województwa lubelskiego) oraz przedstawiciele najbardziej znaczących firm Lubelszczyzny: Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., Uzdrowiska „Nałęczów” S.A., Zakładów Azotowych „Puławy” oraz SKOK-u im. Chmielewskiego. 

Głównym celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego i promocji Województwa Lubelskiego w kraju i zagranicą.

Pierwszym Prezesem stowarzyszenia został wybrany prof. Mirosław Piotrowski.

 

Razem dla Lubelszczyzny

 

Głównym celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego i promocji Województwa Lubelskiego w kraju i zagranicą.

Pierwszym Prezesem stowarzyszenia został wybrany prof. Mirosław Piotrowski.

 

Cele Stowarzyszenia

 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju województwa lubelskiego w tym: rolnictwa, ochrony środowiska naturalnego i ekologii, gospodarki, handlu, turystyki, usług, nauki, kultury i sztuki oraz stałej poprawy warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do programów, inicjatyw i środków finansowych Unii Europejskiej oraz innych inicjatyw rozwojowych,
 • rozpowszechnianie informacji o dostępnych programach, inicjatywach i środkach finansowych Unii Europejskiej,
 • inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom w województwie lubelskim, w tym projektów inwestycyjnych,
 • promowanie, reprezentowanie i wspieranie członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
 • upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Lubelszczyzny.

 

Metody działania

Stowarzyszenie realizować ww. cele będzie m.in.: inicjując, organizując, koordynując lub wspierając (organizacyjnie, merytorycznie, rzeczowo lub finansowo):

 • prowadzenie przedstawicielstw i biur lobbingowych przy instytucjach: krajowych, wspólnoty europejskiej (UE), międzynarodowych i ponadnarodowych,
 • projekty o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów
 • programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju: demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji,
 • programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin,
 • programy informacyjne, służące krzewieniu wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich i ekonomicznej samodzielności,
 • programy stypendialne dla specjalistów różnych dziedzin,
 • programy wydawnicze,
 • programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych,
 • współpracę z istniejącymi i powstającymi organizacjami samorządu terytorialnego, centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej oraz instytucjami wspólnotowymi przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Lubelszczyzny,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu,
 • organizację imprez promocyjnych,
 • porozumień umożliwiających lubelskim podmiotom gospodarczym sprzedaż towarów w innych krajach,
 • wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • integrację społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem, promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem.

 

Porozumienie z Zarządem Woj. Lubelskiego

Zarząd Stowarzyszenia podpisał, w dniu 4.12.2005 r., porozumienie z Zarządem Województwa Lubelskiego o wspólnym prowadzeniu przedstawicielstwa regionu w Brukseli. (w którym m.in. zawarto zobowiązanie stowarzyszenia do współfinansowania ww. przedstawicielstwa). Jego zadaniem będzie:

 • monitorowanie przedsięwzięć podejmowanych na forum Komisji Europejskiej i innych organów Unii Europejskiej,
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji podejmowanych w regionie,
 • pomoc w rozwijaniu kontaktów gospodarczych dla lubelskich przedsiębiorców,
 • występowanie w interesie Lubelszczyzny na forum instytucji unijnych,
 • realizacja projektów ze środków UE.

 

Karnawałowy bal charytatywny

Co roku Stowarzyszenie jest organizatorem karnawałowego balu charytatywnego „Razem dla Lubelszczyzny”. Pierwszy bal odbył się w 2005, a ostatni w 2011 roku. Dochód z imprezy, a co roku jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, jest przeznaczany na wsparcie domów dziecka w Woli Gałęzowskiej i Domu im. Matki Weroniki w Lublinie, a także Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Z dochodu, pochodzącego z balu fundowane są również stypendia dla talentów z regionu lubelskiego.

 

Wsparcie doraźne

Stowarzyszenie Razem dla Lubelszczyzny pomaga również doraźnie ludziom i organizacjom, którzy znaleźli się w nagłej potrzebie. I tak w dniu 22 listopada 2010 r. Stowarzyszenie i Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego przekazało wykładziny dywanowe i sprzęt sportowy na rzecz placówek oświatowych, dotkniętych skutkami powodzi na obszarze lubelskiego Powiśla: Szkoły Podstawowej w m. Dobre i Zespołu Szkół Publicznych w m. Zagłoba w gminie Wilków.